‘ตวง’ แนะปรับการสอนเป็น ‘แอคทีฟเลินนิ่ง’ ให้เด็กลงมือทำด้วยตัวเอง

การศึกษา

‘ตวง’ แนะปรับการสอนเป็น ‘แอคทีฟเลินนิ่ง’ ให้เด็กลงมือทำด้วยตัวเอง

การศึกษา

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา วุฒิสภา เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลักสูตรของไทยเนื้อหาส่วนใหญ่ยังเป็น Passive Learning ที่ผลิตคนเพื่อป้อนระบบราชการ แต่ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้เราต้องการผลิตคน ให้เป็นคนที่ลงมือปฏิบัติสามารถทำด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดความรู้ที่รอบด้านสอดคล้องกับความต้องการในยุคนี้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น Active Learning ดังนั้น เมื่อเด็กผ่านกระบวนการนี้แล้ว ก่อนจะทำอะไรหรือคิดผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้น เขาจะต้องศึกษาอย่างรอบด้านแล้วลงมือทำด้วยตัวเอง ไม่ใช่ทำตามที่ครูบอก ซึ่งกระบวนการนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเกิดนวัตกรรม

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว.กล่าวว่า พว.ได้ทำความร่วมมือกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยบาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยมีความประสงค์ตรงกันในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ (GPAS 5 Steps) ให้เป็นผู้นำทางวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทุกคน ในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะขั้นสูง โดยจะร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ ให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นความแตกต่างทางพหุปัญญาอย่างมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21